Lühidalt:

Me pakume Sulle isikustatud keeleõppeteenust. Et me seda teha saaksime, küsime Sinult mõningaid isikuandmeid ning samuti kogume Sinu kohta teavet siis, kui Sa meie teenust kasutad. Kui Sa oma kasutajakonto suled, kustutame kõik Sinult saadud ja Sind identifitseerida võimaldavad isikuandmed, kuid võime säilitada Sinu kohta kogutud teabe ning Sind identifitseerida mittevõimaldavad demograafilised andmed. Põhjalikuma ülevaate leiad meie Privaatsuspoliitikast.

Meie teenuseid ja teenussisu puudutavad intellektuaalomandi õigused kuuluvad meile (või meie litsentsiandjatele). Kui Sa postitad sisu meie teenusesse, annad Sa meile litsentsi selle sisu kasutamiseks. Kui postitatavat sisu puudutavad intellektuaalomandi õigused ei kuulu Sulle, peab Sul sisu postitamiseks olema õiguste omaniku luba. Kui Sulle tundub, et mingi sisu on meie teenustesse kaasatud Sinu õigusi rikkudes, võta meiega ühendust ning me leiame lahenduse.

Sa võid meie teenuseid ja teenussisu kasutada ainult vastavalt käesolevatele Teenusetingimustele. Kui Sa ei nõustu meie tingimustega, ei tohi Sa meie teenuseid kasutada. Me võime oma tingimusi aeg-ajalt muuta; kui me seda teeme, teavitame Sind ning anname Sulle võimaluse oma kasutajakonto sulgeda, kui Sa muudatustega ei nõustu.

Me anname endast parima, kuid me ei suuda siiski Su õpiedu garanteerida. Samuti ei võta me mitte mingit vastutust meie teenuse abil õpitud või mitteõpitud keelte edaspidise kasutamise tagajärgede eest.

Ja veel — meie teenus on alles beetatestimisel. See tähendab, et teenuse mõned osad võivad olla veel valmimata, rikkis või ette hoiatamata muutuda. See tähendab ka seda, et me võime mõned või kõik oma teenused, või Sinu juurdepääsu neile, ette hoiatamata lõpetada. Siiski loodame, et Sulle meie juures meeldib.

(1) Sissejuhatus

Käesolevad Teenusetingimused koos meie Privaatsuspoliitikaga (üheskoos edaspidi nimetatud “Tingimused”) määratlevad Sinu õigused ja kohustused meie (“meie” või “Lingvist”) poolt veebilehe lingvist.com kaudu pakutavate teenuste (“Teenused”) ja sisu (“Teenussisu”) kasutamisel. Asudes Teenuseid kasutama, kinnitad oma täielikku nõustumist Tingimustega. Kui Sa ei nõustu Tingimustega või mistahes osaga neist, ei tohi Sa Teenuseid kasutada.

(2) Sinu kasutajakonto ja isikuandmed

Meil on õigus oma äranägemisel piirata juurdepääsu mõnedele või kõigile Teenustele. Me võime otsustada, et teeme mõned Teenused Sulle kättesaadavaks ainult pärast seda, kui oled end identifitseerinud ja/või tasu maksnud.

Kasutajakonto loomiseks tuleb Sul meile anda enda kohta teatavaid, Sind identifitseerida võimaldavaid isikuandmeid, mille hulka kuuluvad Su e-posti aadress ja Sinu valitud salasõna (Sinu kontoandmed). Andes meile oma e-posti aadressi, nõustud Sa sellega, et me võime seda kasutada Sulle klienditoe andmiseks ning kinnituste, toote- ja teenusepakkumiste ning muu teabe saatmiseks. Sina vastutad oma parooli salajas hoidmise eest.

Me kogume Sinu kohta andmeid, kui Sa Teenuseid kasutad. Me kasutame neid andmeid ennekõike selleks, et Teenuseid Sinu jaoks isikustada ning neid parendada. Põhjalikuma ülevaate leiad meie Privaatsuspoliitikast.

Me võime lubada Sul postitada sisu Teenustesse kaasamiseks. Sellisel juhul pead Sa tagama, et Sa ei riku kellegi teise õigusi, ning Sa pead andma meile litsentsi (loa) Sinu postitatava sisu kasutamiseks meie Teenustes. Põhjalikumalt on see kirjas jaotises 4, “Kasutajate loodud sisu”.

Kui soovid oma kasutajakonto sulgeda, võta ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Kasutajakonto sulgemisel kustutame viivitamatult ja lõplikult kõik Sind identifitseerida võimaldavad isikuandmed, mille Sa oled meile andnud (sealhulgas Sinu kontoandmed). Siiski võime oma äranägemisel säilitada Sindidentifitseerida mittevõimaldavad demograafilised andmed, Teenuste kasutamise käigus Sinu kohta kogutud teabe ning Sinu poolt Teenusesse kaasamiseks postitatud sisu.

(3) Litsents Teenuste kasutamiseks

Kui pole teisiti märgitud, kuuluvad Teenuseid ja Teenussisu puudutavad intellektuaalomandi õigused meile või meie litsentsiandjatele. Sa võid Teenuseid ja Teenussisu kasutada vaid oma isiklikel keeleõppe eesmärkidel, arvestades käesolevais Tingimustes sätestatud piirangutega.

Sa ei tohi Teenussisu väljaspool Teenuseid ei ärilisel ega mitteärilisel eesmärgil reprodutseerida, levitada, müüa, rentida, all-litsentsida, avalikult näidata, avalikult esitada, kättesaadavaks teha, modifitseerida, edastada ega muul viisil kasutada. Kui me teeme Teenussisu väljaspool Teenuseid kasutamiseks kättesaadavaks, on sellise kasutamise tingimused reguleeritud eraldi litsentsiga.

Sa ei tohi Teenuseid kasutada ühelgi viisil, mis toob kaasa või võib kaasa tuua meie veebilehe kahjustamise või Teenuste kättesaadavuse halvenemise; või mis on õigusvastane, ebaseaduslik, petturlik või kahjulik; või mis on seotud õigusvastase, ebaseadusliku, petturliku või kahjuliku eesmärgi või tegevusega.

Sa ei tohi kasutada Teenuseid nuhkvara, arvutiviiruseid, troojalasi, usse, klahvilugejaid, rootkit’e või muud pahavara sisaldava või sellele viitava materjali reprodutseerimiseks, salvestamiseks, majutamiseks, edastamiseks, saatmiseks, kasutamiseks, avaldamiseks ega levitamiseks.

Sa ei tohi Teenuseid ega Teenusesisu ilma meie sõnaselge kirjaliku loata automatiseeritult töödelda. Automatiseeritud töötlemine hõlmab andmekaevandamist.

Sa ei tohi Teenuseid kasutada soovimatute kaubanduslike sõnumite edastamiseks ega saatmiseks.

“Lingvist” ja kõik muud Teenuste tähistamiseks kasutatavad kaubamärgid, teenusemärgid, graafika ja logod (üheskoos “märgid”) on Lingvisti või kolmandate isikute kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Käesolevad Tingimused ei anna Sulle mitte mingit õigust nende märkide reprodutseerimiseks või mistahes muul viisil kasutamiseks.

(4) Kasutajate loodud sisu

Sinu “kasutajasisu” tähendab neis Tingimustes materjale (sealhulgas, kuid mitte ainult teksti, pilte, helisalvestusi, videosalvestusi ja audiovisuaalseid materjale), mida Sa mistahes eesmärgil Teenustesse postitad.

Sa annad meile ülemaailmase, tagasivõtmatu, tasuta lihtlitsentsi oma kasutajasisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, adapteerimises, avaldamiseks, tõlkimiseks ja levitamiseks mistahes olemasolevas või tulevikus loodavas keskkonnas. Sa annad meile ühtlasi loa neid õigusi all-litsentsida ning nende kaitseks kohtusse pöörduda.

Su kasutajasisu ei tohi olla õigusvastane ega ebaseaduslik, rikkuda kolmandate isikute õigusi ega anda põhjust Sinu, meie või kolmandate isikute vastu kohtusse pöörduda.

Sa ei tohi postitada mistahes sisu, mis on või on kunagi olnud kohtumenetluse, hagi vms kaebuse või sellega ähvardamise esemeks.

Meil on õigus redigeerida või eemaldada mistahes sisu, mis on meie Teenuste kaudu postitatud, või mida säilitatakse meie serverites või mis on meie veebilehel majutatud või avaldatud.

Sõltumata meie käesolevais Tingimustes sätestatud kasutajasisu puudutavaist õigustest ei kohustu me jälgima sellise sisu postitamist meie Teenustesse ega selle avaldamist meie veebilehel. Kui Sa avastad meie veebis mistahes sisu, mis näib riivavat Sinu õigusi, saada spetsiifiline taotlus aadressile legal@lingvist.io ning me eemaldame õigusi riivava sisu kiirelt.

(5) Lahtiütlused

Sa nõustud sellega, et kasutad Teenuseid oma riisikol ning et me osutame Teenuseid “sellisena, nagu nad on”, ilma mingite garantiideta. Käesolevaga ütlevad Lingvist, selle koostööpartnerid, juhid ja töötajad maksimaalses seadusega lubatud ulatuses lahti kõigist Teenuseid puudutavaist garantiidest, sealhulgas vaikimisi garantiidest, mis puudutavad Teenuste kaubanduslikku kvaliteeti, sobivust ettenähtud otstarbeks või õiguste mitterikkumist.

Me teeme Teenuste haldamiseks äriliselt mõistlikke pingutusi. Me ei garanteeri Teenuste kaudu kättesaadavaks tehtava teabe täielikkust ega täpsust. Samuti ei taga me Teenuste jätkuvat kättesaadavust ega Teenussisu ajakohastamist.

Me püüame teha Teenused kasutatavaiks enimlevinud veebilehitsejate ja seadmetega. Siiski ei saa me garanteerida, et Teenused toimivad ettenähtud viisil kõigi veebilehitsejate, seadmete ja võrguteenustega.

(6) Vastutuse piirangud ja välistused

Käesolevate Tingimuste ükski säte: (a) ei piira ega välista meie ega Sinu vastutust ettevaatamatusest põhjustatud surma või kehavigastuse eest; ei piira ega välista meie ega Sinu vastutust pettuse või andmete kuritahtliku vääresituse eest; (c) ei piira meie ega Sinu vastutust ühelgi viisil, mis on vastuolus kohaldatava õigusega; ning (d) ei välista meie ega Sinu vastutust, mida kohaldatav õigus ei luba välistada.

Käesolevas jaotises ning mujal neis Tingimustes sisalduvad vastutuse piirangud ja välistused: (a) on kooskõlas eelmises lõigus sätestatuga; ning (b) puudutavad kõiki vastutuse liike, mis tulenevad Tingimustest või on seotud Tingimuste esemega, sealhulgas vastutust nii lepingu rikkumise kui lepinguvälise kahju tekitamise eest.

Niivõrd kui Teenused ja Teenussisu on tasuta kättesaadavad, ei vastuta me mitte mingite kahjude eest.

Me ei vastuta Sinu ees mistahes kahjude eest, mis on põhjustatud meie mõistlikule kontrollile mittealluvaist sündmustest.

Me ei vastuta Sinu ees mitte mingite ärikahjude eest, sealhulgas (kuid mitte ainult) saamatajäänud kasumi või tulude, tootmis- või ärivõimaluste, lepingute või firmaväärtuse vähenemise eest.

Me ei vastuta Sinu ees mistahes andmete, andmebaasi või tarkvara riknemise või hävimise eest.

Me ei vastuta Sinu ees mingite eriliste, kaudsete või hiljem tekkivate kahjude eest.

(7) Õigus hüvitisele

Sa kohustud meile hüvitama kõik kahjud ja kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult õigusabikulud ja meie õigusnõustajate ettepanekul kolmandatele isikutele vaidluste lahendamiseks makstavad summad), mis tekivad käesolevate Tingimuste Sinu poolse rikkumise tagajärjel.

(8) Tingimuste rikkumine

Ilma, et see piiraks meie muid käesolevaist Tingimustest tulenevaid õigusi, võime me juhul, kui Sa käesolevaid Tingimusi mistahes viisil rikud, rakendada selle rikkumise vastu mitmesuguseid abinõusid, sealhulgas piirata Sinu juurdepääsu Teenustele, keelata Sul Teenuseid kasutada, blokeerida Sinu IP aadressi kasutavate seadmete juurdepääs Teenustele, taotleda Sinu interneti teenusepakkujalt Sinu Teenustele juurdepääsu piiramist ja/või Sind kohtusse kaevata.

(9) Tingimuste muudatused

Me võime käesolevaid Tingimusi aeg-ajalt muuta. Muudetud Tingimusi kohaldatakse Teenuste kasutamisele Sinu poolt alates muudetud Tingimuste avaldamisest meie veebilehel, kui muudetud Tingimustes ei ole sätestatud nende hilisem jõustumine.

Kui me käesolevaid Tingimusi muudame, teavitame me Sind sellest (nt e-posti teel või järgmisel korral, kui

Sa Teenuseid kasutad). Kui Sa ei ole muudetud tingimustega nõus, võid taotleda oma kasutajakonto sulgemist.

(10) Loovutamine

Me võime oma käesolevaist Tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi ilma Sind teavitamata või Su nõusolekut taotlemata kolmandatele isikutele loovutada või allhankijaid kasutada.

Sina ei või oma käesolevaist Tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele loovutada.

(11) Eraldatavus

Kui kohus või muu kompetentne asutus on leidnud, et käesolevate Tingimuste mistahes säte on ebaseaduslik ja/või mittejõustatav, jäävad kõik muud sätted muutumatult jõusse. Kui mistahes ebaseaduslik ja/või mittejõustatav säte oleks seaduslik või jõustatav, kui osa sellest kustutataks, loetakse see osa kustutatuks ning ülejäänud säte jääb muutumatult jõusse.

(12) Kolmandate isikute õiguste välistamine

Käesolevad Tingimused on vaid Sinu ja meie huvides, need ei kaitse kolmandate isikute huve ega ole mõeldud jõustamiseks mistahes kolmanda isiku poolt. Sinu ja meie käesolevate Tingimustega seotud õiguste teostamine ei sõltu ühegi kolmanda isiku nõusolekust.

(13) Välistav tingimus

Käesolevad Tingimused koos meie Privaatsuspoliitikaga sisaldavad kõiki Sinu ja meie vahelise Teenuste kasutamist puudutava lepingu tingimusi ning asendavad kõik varasemad Teenuste kasutust puudutavad kokkulepped.

(14) Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega. Tingimustesse puutuvad vaidlused lahendatakse lõplikult Eesti kohtutes.

(15) Meie andmed

Nime “Lingvist” all tegutsev Lingvist Technologies OÜ on Eesti Vabariigis asutatud osaühing. Meie registreeritud aadress on Poska 10-17, 10126 Tallinn. Sa võid meiega ühendust võtta ka e-posti aadressil info@lingvist.io.